بلاکچین چیست؟


توضیح و معرفی فناوری بلاکچین :

بلاکچین یک فناوری است که انتقال دارایی را از فردی به فرد دیگر از طریق کامپیوتری به صورت مطمئن و بدون نیاز به واسطه ها انجام می دهد. تراکنش ها در یک مخزن غیرانحصاری عمومی در بلوک های زمانی سازمان دهی می شوند، در نتیجه شفافیت و ایجاد سوابق تغییرناپذیر ممکن می شود و اجرای مستقل از قوانین کسب و کار امکان خودکارسازی را فراهم می کند. ماهیت تغییرناپذیر سیستم های بلاک چین صحت آن را تضمین می کند. به این معنا که وقتی یک قطعه اطلاعات وارد سیستم می شود، دیگر نمی تواند تغییر یابد. این امر مشکلات متعاقب از تقلب را حذف می کند، اما همچنین الزام می دارد که بازرسی اولیه از اطلاعات با احتیاط بیشتری صورت گیرد. بنابراین، مکانیسم های دقیق تر دسترسی به اطلاعات باید استقرار یابند و داده های موجود در هر گره باید بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که رفتارهای متقلبانه ظهور نمی یابد. هنگامی که یک تراکنش شروع می شود، قابل بازگشت نیست. از این رو، اعتبار و صحت آن نیاز به تایید دارد تا از خسارات تصادفی اجتناب شود.